Search
Close this search box.

TAISYKLĖS

PATVIRTINTA
Sporto klubos „Šansas“ prezidento 2006 m.
balandžio 15 d. įsakymu Nr. 1

KLIENTO SAUGUMO TECHNIKOS IR VIDAUS UŽSIĖMIMŲ TAISYKLĖS

1. Bendrosios nuostatos ir terminai
1.1. Taisyklės – tai šio sporto klubo „Šansas“ (toliau – klubas) naudojimosi teikiamomis paslaugomis taisyklės, kurios nustato klubo paslaugų teikimo tvarką, privalomuosius saugumo, higienos ir kitus reikalavimus visiems klientams (apibrėžti žemiau), klubo ir jo kliento teises, pareigas bei įsipareigojimus. Taisyklės yra pateikiamos interneto svetainėje www.sansas-tau.lt. Pasikeitus rinkos sąlygoms ar rinką reguliuojantiems teisės aktams, esant kitiems objektyviems pagrindams, klubo administracija turi teisę atnaujinti Taisykles apie tai įspėjusi klientus interneto tinklapyje www.sansas-tau.lt prieš 10 dienų iki tokio taisyklių atnaujinimo.
1.2. Paslaugos – tai sporto klubo teikiamos paslaugos, kurias sudaro treniruočių (grupinių užsiėmimų) ir treniruoklių salės paslaugos, pirčių zonos paslaugos bei papildomos paslaugos tokios, kaip: asmeninės treniruotės, užsiėmimai senjorams, neįgaliems ar kitokių fizinių negalių, psichologinių sutrikimų turintiems asmenims, užsiėmimai vaikams ir paaugliams ir kitos paslaugos, už kurias asmuo sumoka papildomą mokestį. Kai kurios papildomos paslaugos net ir už papildomą mokestį gali būti teikiamos tik įsigijus klubo narystę.
1.3. Klubo klientas (toliau – klientas) – tai asmuo, klubo nustatyta tvarka, įsigijęs nustatyto laikotarpio narystę ar vienkartinį apsilankymą arba nemokamai išbandantis klubo paslaugas.
1.4. Narystė – tai asmens įgyta teisė lankytis klube bei naudotis klubo paslaugomis nustatytą laikotarpį priklausomai nuo įsigytos narystės tipo.
1.5. Vienkartinis apsilankymas – tai asmens įgyta teisė vieną kartą apsilankyti klube bei pasinaudoti klubo paslaugomis, priklausomai nuo įsigytų paslaugų tipo.
1.6. Asmeninė narystės kortelė (toliau – narystės kortelė) – tai klubo išduota narystės kortelė, kurios pagalba klubo darbuotojai identifikuoja klientą. Klientas su šia kortele įgyja teisę klube naudotis atitinkamomis klubo paslaugomis. Narystės kortelės mokestis – 3,00 Eur.
1.7. Šiame Taisyklių skyriuje nurodytos sąvokos tekste gali būti vartojamos ir iš mažosios raidės.

2. Teisė naudotis sporto klubo paslaugomis
2.1. Asmenys, įsigiję narystę ir narystės kortelę arbą įsigiję vienkartinį apsilankymą, susipažinę su Taisyklėmis ir jose pasirašę, bei pristatę medicininę pažymą, kad jo sveikatos būklė leidžia atlikti fizinius pratimus pagal jo pasirinktą krūvį, turi teisę naudotis klubo paslaugomis klubo nustatyta tvarka. Už nepilnamečius klientus iki 16 metų pasirašo jų tėvai (globėjai), nuo 16 metų – kartu su tėvais (globėjais) pasirašo ir pats nepilnametis.
2.2. Nepilnamečiai klientai iki 16 metų amžiaus gali:
• lankytis grupiniuose užsiėmimuose, kuriuos jiems rekomenduoja asmeniai treneriai, atsižvelgdami į kliento pateiktą gydytojo pažymą, tėvų sutikimą ir užsiėmimo poveikį kliento sveikatai.
• sportuoti ir būti treniruoklių salėje tik prižiūrint vienam iš tėvų (globėjų) arba asmeniniui treneriui.
• savarankiškai sportuoti ir būti treniruoklių salėje, praėjus būtiną treniravimosi instruktažą sveikatingumo klube.
2.3. Nepilnamečiai klientai 16-17 metų amžiaus gali sportuoti treniruoklių salėje ir grupiniuose užsiėmimuose tik pateikę vieno iš tėvų (globėjų) rašytinį prašymą, kuris pasirašomas klube.
2.4. Nepilnamečiai klientai privalo pateikti Vaiko sveikatos pažymėjimą (forma Nr. 027-1/a), patvirtinančią jo sveikatos būklę ir galimybę užsiimti sportine veikla. Tinka vaiko sveikatos pažymėjimo kopija iš mokyklai pateikto dokumento.
2.5. Klientas turintis fizinę negalią, pensinio amžiaus, klientas pristato medicininę pažymą, kad jo sveikatos būklė leidžia atlikti fizinius pratimus (ne vėliau kaip per 14 dienų).
2.6. Naują medicininę pažymą pristatoma jos galiojimo pasibaigimo dieną.
2.7. Treniruotis, turintis fizinę negalią, pensinio amžiaus klientas, gali tik treneriui prižiūrint.
2.8. Klientų klubui pateiktos gydytojų pažymos nėra tvarkomos automatiniu būdu.

3. Kitos bendros sąlygos
3.1. Klubas neteikia daiktų apsaugos paslaugų. Asmeninius daiktus klientai palieka Klubo rūbinėje ir persirengimo spintelėse, kurias klientai privalo užrakinti.
3.2. Klientams rekomenduojama į Klubą nesinešti brangių ir vertingų daiktų.
3.3. Klientas apie savo daiktų dingimą ar sugadinimą privalo nedelsiant informuoti Klubo darbuotojus.
3.4. Klubas neatsako už klientų asmeninių daiktų praradimą ir/ar sugadinimą, išskyrus atvejus, jeigu tai įvyko dėl Klubo kaltės.
3.5. Klube palikti kliento daiktai saugomi ne ilgiau kaip 7 dienas.

4. Saugaus elgesio taisyklės ir draudimai treniruoklių salėje
4.1. Klube draudžiama:
4.1.1. Naudotis bet kuriomis Klubo paslaugomis, dėvint netinkamą, nešvarią ar netvarkingą aprangą arba avalynę;
4.1.2. be Klubo raštiško sutikimo teikti klubo klientams sveikatingumo ar panašaus pobūdžio paslaugas, konsultuoti, treniruoti klientus ar kitaip trukdyti klubo darbuotojams;
4.1.3. Klube fotografuoti ir filmuoti komerciniais tikslais, neturint klubo vadovybės leidimo;
4.1.4. į klubo patalpas įsinešti ir vartoti alkoholinius gėrimus ir psihotropines medžiagas bei ateiti į treniruotę neblaiviam, apkvaitusiam nuo psichotropinių, narkotinių medžiagų, sergančiam infekcinėmis ir užkrečiamomis ligomis;
4.1.5. persirengimo patalpose ir dušinėse atlikti asmens higienos procedūras, naudoti plaukų džiovintuvus ne galvos, o aprangos detalių (šlepečių ir kt.) džiovinimui.
4.2. Prieš naudojantis treniruokliu būtina susipažinti su klubo patalpose iškabintomis arba ant treniruoklio nurodytomis treniruoklio naudojimosi taisyklėmis, pasikonsultuoti su treniruoklių salėje esančiu budinčiu instruktoriumi ar asmeniniu treneriu dėl naudojimosi treniruokliu tvarkos bei juo atliekamo pratimo teisingo atlikimo.
4.3. Treniruoklių salėje privaloma dėvėti tam skirtą sportinę aprangą bei avėti sportinę avalynę.
4.4. Prieš atliekant pratimus ant treniruoklio privaloma patiesti rankšluostį.
4.5. Atlikus pratimus treniruokliai privalo būti palikti tvarkingi, tinkami naudoti kitiems klientams, treniruoklių priedai ir kita treniruoklių salės įranga, svarmenys turi būti sudėti į jiems skirtas vietas.
4.6. Treniruoklių salėje yra draudžiama naudotis laikinai sugedusiais treniruokliais ar kita treniruoklių salės įranga, taipogi dėvėti treniruoklių salei neskirtą arba nešvarią bei netvarkingą avalynę ir aprangą, avėti šlepetes, lankytis treniruoklių salėje be avalynės.

5. Saugaus elgesio taisyklės ir draudimai pirtyje
5.1. Prieš apsilankymą pirtyje klientas privalo nusiprausti duše. Taip pat klientams rekomenduojama nusiprausti duše pasinaudojus tualetu, prieš einant į pirtis bei jomis pasinaudojus.
5.2. Pirtyje, kuriose įrengti mediniai gultai, kiekvienas klientas privalo pasitiesti rankšluostį.
5.3. Dėl pirties naudojimosi trukmės rekomenduojama klientams pasikonsultuoti su gydytoju. Vaikams iki 9 metų amžiaus ir žmonėms, turintiems širdies ir kraujagyslių sistemos sutrikimų, nerekomenduojama būti pirtyse.
5.4. Pirtyje draudžiama būti neblaiviems; lankytis asmenims, sergantiems infekcinėmis, virusinėmis ar kitomis užkrečiamomis ligomis, taip pat asmenims, turintiems atvirų žaizdų ir/ar kitų sveikatos sutrikimų, keliančių pavojų paties asmens ar kitų klientų sveikatai ir/ar gyvybei; dėvėti avalynę ir aprangą, su kuria buvo sportuojama kitose zonose; įsinešti gaiviuosius gėrimus stiklinėje taroje; pilti ant pirčių kaitinimo elementų atsineštą skystį; liestis prie pirčių kaitinimo elementų, elgtis neatsargiai; atlikti asmens higienos procedūras.

6. Sporto klubo teisės ir pareigos, atsakomybė
6.1. Sporto klubas turi teisę:
6.1.1. keisti klubo darbo laiką;
6.1.2. neteikti sveikatingumo paslaugų iki 48 valandų, kol atliekami profilaktikos darbai;
6.1.3. nustatyti kitas galiojimo taisykles ir sąlygas (išimtis iš šių Taisyklių) atskiroms narystėms ar vienkartiniams apsilankymams, platinamiems Klubo vykdomų akcijų metu. Šios taisyklės yra privalomos klientams, įsigijusiems tokias akcijines narystes. Klubo vykdomų akcijų metu platinamų narysčių išimtinės taisyklės ir sąlygos yra skelbiamos atitinkamos akcijos sąlygose ir Klubo interneto svetainėje www.sansas-tau.lt
6.1.4. paprašyti kliento nutraukti treniruotę ir pasikonsultuoti su gydytoju bei pateikti gydytojo pažymą apie savo sveikatos būklę, kilus pagrįstų abejonių dėl kliento sveikatos būklės;
6.1.5. neteikti atitinkamų sveikatingumo paslaugų asmenims, turintiems sveikatos sutrikimų, kurie gali kelti pavojų paties asmens ar kitų klientų sveikatai ir/ar gyvybei, saugumui ar higieninei pirčių būklei (užkrečiamos ligos, inkontinencija, kiti nelaikymai ir kt.);
6.1.6. pareikalauti Klientų, pažeidusių šias Taisykles, nutraukti naudojimąsi Klubo teikiamomis paslaugomis bei palikti Klubo patalpas. Pinigai klientui už šį apsilankymą negrąžinami;
6.1.7. nutraukti kliento narystės kortelės galiojimą ir neįleisti į klubą klientų, pažeidusių šias Taisykles, taip pat tais atvejais, kai klientas savo elgesiu ne vieną kartą sukelia grėsmę Klubo darbuotojams, kitiems Klubo klientams arba Klube apsilanko neblaivus, apsvaigęs nuo psihotropinių medžagų ir neklauso atsakingų Klubo darbuotojų nurodymų. Šiuo atveju Klientui grąžinama už narystę sumokėtos įmokos dalis, proporcinga laikotarpiui, likusiam iki narystės kortelės galiojimo pabaigos, atskaičius pagrįstus tiesioginiai patirtus Klubo nuostolius dėl Taisyklių nesilaikymo.

7. Klubas įsipareigoja:
7.1. teikti klientams paslaugas klube, laikantis LR norminių teisės aktų reikalavimų bei šių Taisyklių;
7.2. informuoti klientus apie klubo darbo laiko pasikeitimus iš anksto, bet ne vėliau kaip prieš 3 kalendorines dienas, pakabinant atitinkamus skelbimus kiekviename klube matomoje vietoje bei pateikiant atitinkamą informaciją interneto svetainėje www.sansas-tau.lt;
7.3. teikti paslaugas visą narystės galiojimo laikotarpį, išskyrus atvejus, kai Klubas yra uždaromas, dėl priežasčių nesusijusių su klientu, įskaitant, bet neapsiribojant, šalinant avarijų padarinius, vykstant planiniam remontui, dėl sanitarinės higienos ir kitų priežasčių, kurios neleidžia klientams naudotis klubo paslaugomis;
7.4. sustabdyti ir pratęsti kliento kortelės galiojimą tokiam laikotarpiui, kai Klubas buvo uždarytas dėl šiose Taisyklėse išvardintų priežasčių, išskyrus valstybinių švenčių dienas bei Klube atliekamus profilaktinio patikrinimo darbus.

8. Sporto klubo atsakomybė:
8.1. Klubas suteikia klientams galimybę naudotis jo teikiamomis paslaugomis, tačiau nevertina šių paslaugų įtakos konkretaus kliento sveikatai, taip pat negarantuoja jų teigiamo poveikio;
8.2. Klubas neatlygina klientui dėl jo teikiamų paslaugų kliento sveikatai bei gyvybei padarytos tiek turtinės, tiek neturtinės žalos, išskyrus atvejus, jei ši žala atsirado dėl Klubo kaltės;
8.3. Klubas neatsako už kliento padarytą žalą kitiems klubo klientams.
8.4. Klubas neteikia tretiesiems asmenims, išskyrus valstybinėms institucijoms raštiškai pareikalavus, jokių duomenų apie kliento apsilankymus, narystės tipą ar kitos informacijos, susijusios su kliento veikla klube. Klientų asmens duomenys tvarkomi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka.

9. Klientas teisės ir pareigos, atsakomybė
9.1. Klientas turi teisę:
9.1.2. naudotis klubo paslaugomis, įsigijus pasirinktos trukmės narystę arba vienkartinį apsilankymą;
9.1.3. susipažinti su klubo patalpose iškabintomis arba ant inventoriaus ar įrangos nurodytomis šios įrangos bei inventoriaus naudojimosi taisyklėmis, o esant bet kokiems neaiškumams, nesinaudoti šia įranga ir/ arba inventoriumi bei kreiptis į atsakingus klubo darbuotojus dėl reikalingos informacijos suteikimo;
9.1.4. klientams, įsigijusiems narystes arba vienkartinį apsilankymą, sumokėti pinigai nėra grąžinami, išskyrus atvejus, kai klientas dėl klubo kaltės negalėjo naudotis klubo paslaugomis ir kitais teisės aktų nustatytais atvejais;
9.2. Klientas įsipareigoja:
9.2.1. atskirose Klubo zonose (pirčių, treniruoklių salėje ir kt.) dėvėti tik toms patalpoms skirtą švarią bei tvarkingą avalynę ir aprangą;
9.2.2. lankydamasis Klube laikytis šių Taisyklių;
9.2.3. būti blaivus ir neapsvaigęs nuo psichotropinių medžiagų (narkotikų, vaistų, kitų svaigiųjų ar toksinių medžiagų);
9.2.4. atsakingai ir rūpestingai naudotis Klubo teikiamomis paslaugomis, turtu ir inventoriumi;
9.2.5. naudotis Klubo įranga ir inventoriumi tik pagal tiesioginę jo paskirtį, šios įrangos bei inventoriaus naudojimosi taisyklėmis numatytais būdais ir tvarka bei laikytis atsakingų Klubo darbuotojų nurodymų ir rekomendacijų naudojimosi Klubo paslaugomis, asmeninių treniruočių, kt.;
9.2.6. nesinaudoti laikinai sugedusia įranga bei inventoriumi, apie sugedusią įrangą ar inventorių informuoti atsakingus klubo darbuotojus, kreiptis į juos esant bet kokioms abejonėms dėl įrangos ar kito inventoriaus būklės tinkamumo;
9.2.7. grupinių užsiėmimų ar treniruotės treniruoklių salėje metu naudotą inventorių padėti į jam skirtą vietą atitinkamai grupinių užsiėmimų arba treniruoklių salėje. Atlikęs pratimus treniruoklių salėje palikti treniruoklius tvarkingus ir tinkamus naudoti kitiems klientams;
9.2.8. imtis visų įmanomų priemonių, kad besinaudodamas klubo paslaugomis nepadarytų žalos sau, Klubui, kitų Klubo klientų bei darbuotojų sveikatai ir turtui;
9.2.9. netrukdyti kitiems klientams naudotis Klubo paslaugomis, o pastebėjus kitų klientų netinkamą elgesį arba elgesį, keliantį grėsmę kitų klientų saugumui ar sveikatai, turi pranešti apie tai atsakingam Klubo darbuotojui;
9.2.10. nelaimingo atsitikimo atveju, nedelsiant informuoti Klubo darbuotojus apie savo ar kitų klientų sveikatos pablogėjimą ar traumą, patirtą naudojantis Klubo paslaugomis. Galintys padėti klientai turi dėti visas pastangas tokiai pagalbai suteikti, o įvykio liudininkai suteikti visą reikalingą informaciją aptarnaujančiam personalui bei gydytojams ar teisėsaugos institucijoms;
9.2.11. lankytis tik Klubo klientams skirtose patalpose;
9.2.12. klubo patalpas palikti ne vėliau kaip nustatyta kliento įsigytos narystės ir/ arba paslaugos teikimo sąlygose, bet ne vėliau kaip iki Klubo darbo pabaigos.
9.2.13. atlyginti Klubo patirtus tiesioginius nuostolius, jei vienašališkai ir ne dėl Klubo kaltės nutraukia narystės galiojimą nepasibaigus narystės galiojimo terminui arba narystę nutraukia Klubas dėl kliento kaltės.

10. Klientų atsakomybė:
10.1. Klientas, prieš pasirinkdamas konkrečias Klubo paslaugas, privalo atsižvelgti į savo sveikatos būklę ir šių paslaugų galimą poveikį jam, t.y. klientas privalo įsitikinti, kad jo sveikatos būklė jam leidžia lankyti Klubą bei naudotis jo teikiamomis paslaugomis;
10.2. Klientai, naudodamiesi Klube esančiomis priemonėmis bei paslaugomis, savarankiškai pasirenka fizinį krūvį pagal kiekvieno individualius poreikius, asmenines savybes ir daromą įtaką organizmui;
10.3. Visa atsakomybė dėl Kliento sveikatos sutrikimų, sužalojimų ir nelaimingų atsitikimų, atsiradusių lankantis Klube, tenka klientui, išskyrus atvejus, jeigu ši žala atsirado dėl Klubo darbuotojų kaltės;
10.4. Klientas privalo atlyginti Klubui materialinę žalą, kurią Klubas patyrė dėl kliento kaltės ar dėl su klientu atvykusių nepilnamečių asmenų kaltės, pagal Klubo pateiktą nuostolių įvertinimo aktą. Jei klientas nesutinka su jam pateiktu Klubo nuostolių vertinimo aktu, jis per 3 darbo dienas nuo minėto akto gavimo, privalo raštu pateikti savo prieštaravimus. Tokiu atveju žalos dydis bus nustatomas šalių susitarimu arba kompetentingų valdžios institucijų sprendimu;
10.5. Klubui padarytą žalą klientas privalo atlyginti ne vėliau kaip per 3 kalendorines dienas nuo nuostolių įvertinimo akto pateikimo už žalos padarymą atsakingam klientui dienos, išskyrus atvejus, jeigu Klubo administracijos sutikimu su klientu buvo nustatytas kitoks žalos atlyginimo terminas.

11. Baigiamosios nuostatos
11.1. Pasirašydamas šias Taisykles arba įsigyjant klubo abonementą Klientas savo parašu patvirtina, kad:
11.1.1. Klientas su šiomis Taisyklėmis susipažino ir sutinka jų laikytis bei prisiima atsakomybę už Taisyklėse nustatytų sąlygų bei pareigų nesilaikymą bei šiuo nesilaikymu sukeltas pasekmes;
11.1.2. Klientas sutinka būti fotografuojamas kliento tapatybės nustatymui bei sutinka, kad kliento atvaizdas būtų saugomas Klubo klientų duomenų bazėje;
11.1.3. Nepilnamečių klientų tėvai (globėjai), pasirašydami šias Taisykles, patvirtina faktą, kad:
11.1.4. nepilnamečio kliento sveikatos būklė leidžia jam naudotis Klubo paslaugomis;
11.1.5. nepilnametis klientas pilnai susipažino su Taisyklėmis ir jų laikysis;
11.1.6. nepilnamečio kliento Klubui bei tretiesiems asmenims padaryta žala bus atlyginta LR teisės aktų nustatyta tvarka;
11.1.7. tėvai (globėjai) atsako už nepilnamečio kliento elgesį Klube bei bet kokį nepilnamečio kliento sveikatos sutrikimą, atsiradusį dėl nepilnamečio nepriežiūros ar netinkamos priežiūros ar kitokių savo, kaip tėvų, pareigų nevykdymo;